Fokus på Kållered och Lindome

De båda centrumen i Kållered och Lindome kommer att utvecklas och förtätas med ny bostadsbebyggelse. Tanken är att nya kvalitéer ska tillföras centrummiljöerna och att det offentliga rummet ska befolkas av fler människor under större del av dygnet.

Just nu är det av naturliga skäl mycket fokus på Mölndals innerstad, men från stadens sida råder det ingen tvekan – Hela Mölndal ska leva.

 

– I centrala Kållered vill vi ta ett helhetsgrepp för att kunna förtäta på det som idag främst är parkeringsytor. Det handlar dessutom om att arbeta med de offentliga miljöerna och bland annat utveckla ett nytt stråk i nord-sydlig riktning, samt rusta upp gator och gång- och cykelbanor, säger planarkitekt Anna Sundin och förklarar att en viktig del av förnyelsen handlar om att de nya bostäderna ger mer liv och rörelse till området och också utgör ett viktigt underlag till handeln i centrumområdet.

 

Den nu aktuella detaljplanen handlar främst om ny bostadsbebyggelse i ett stråk mellan Våmmedalsvägen och Stretereds­vägen, totalt cirka 300 nya lägenheter i flerfamiljshus, dessutom ska två parkområden rustas upp. De nya bostäderna angränsar mot de befintliga områdena med flerfamiljshus från 70-talet och villor. Planen möjliggör även om- och tillbyggnad av förskola och skola i området.

 

Själva Kållered centrum med affärer och bibliotek ingår inte i detaljplanen, men kommunen hoppas att det ska komma i en senare etapp.

 

– Planen var ute på samråd i somras. Vi fick då in många värdefulla synpunkter från de boende i närområdet, säger Anna Sundin, som betonar betydelsen av engagerade medborgare.

 

Bland synpunkterna fanns till exempel att inte bygga för högt, vilket är en vanlig åsikt när de handlar om byggnation och förtätning i redan bebyggda områden. Just nu sammanställs inkomna synpunkter. Vid årsskiftet kommer planförslaget ut för granskning. Om allt rullar på kan ett antagande av detaljplanen ske i vår, vilket innebär möjlig byggstart under hösten 2018.

 

Precis som i Kållered handlar det i Lindome om en efterlängtad förnyelse av centrumområdet, som idag inte har några bostäder och i princip varit orört sedan det byggdes på 70-talet. Cirka 200 nya lägenheter ska byggas på och runt om den befintliga centrumbyggnaden. Planen innehåller även allmän uppfräschning av den offentliga miljön. Bland annat ska Äppelparken rustas upp och göras till en trevligare mötesplats.

 

– Vi skissar just nu på ett förslag som också innehåller en omlokalisering av busshållplatsen. Vi räknar med att detaljplanen ska vara ute på samråd under våren 2018, säger Anna Sundin. Målet är byggstart 2019.

 

Text: Per-Åke Hultberg

– Från stadens sida råder ingen tvekan: att planera för tät, varierad bebyggelse i anslutning till kollektivtrafik och service ligger i linje med stadens vision, säger  planarkitekt Anna Sundin.