Ny stadsdel med vatten i centrum

Forsåker, det gamla fabriks­området med anrika Kvarnbyn som granne, står inför en gigantisk omvandling. Forsen som i århundraden försörjt pappersbruket med kraft, kommer nu att lyftas fram och få en framträdande roll i den nya stadsdelen.

Hela processen att bygga den nya stadsdelen Forsåker börjar med en ombyggnad av Mölndalsån som rinner igenom området. Tanken är att den nu ska lyftas fram och få en betydelsefull roll i stadsdelens framtida attraktionskraft och trivsel.

Det mesta är avrivet, kvar står några gamla fabriksbyggnader i tegel och några längor där ett tiotal företag bedriver verksamhet. Men vänta bara, på en yta stor som 34 fotbollsplaner kommer snart en pulserande stadsmiljö att börja växa fram. Det handlar om ett av de största nu pågående stadsutvecklingsprojekten i Göteborgsregionen. Redan inom 10-15 år kommer här uppemot 10 000 personer att bo och arbeta.

 

– Hela processen börjar med en ombyggnad av Mölndalsån som rinner igenom området. Tanken är att den nu ska lyftas fram och få en betydelsefull roll i stadsdelens framtida attraktionskraft och trivsel, säger Johan Lejonthun, projektledare på det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB, som tillsammans med flera byggaktörer har spännande planer även för fabriksområdets gamla kraftverk.

 

I Forsåker har papper tillverkats sedan 1653. Ett vattenkraftverk togs i drift 1896 som sedan kom att försörja bruket med elkraft. En del i visionen om det framtida Forsåker är att kraftverket som stått stilla sedan 1988 åter ska tas i bruk. Men allt börjar med att lyfta fram Mölndalsån. Johan Lejonthun berättar:

 

– Vattnet har till stor del runnit under mark i en betongränna, överbyggd av industribyggnader. Av byggnaderna är idag kvar en cirka 200 meter lång betongplatta med betongrännan under. Ovanpå betongplattan kommer en ny synlig åränna att byggas. Framlyft i dagen kommer då den forsande ån att om några år kunna erbjuda sköna mötesplatser vid vattnet. Bland annat ett torg med en större vattenspegel.

 

Arbetet påbörjas sommaren 2018 och kommer att pågå över två sommarsäsonger. Den befintliga årännan ska då lyftas fram, breddas från 4 till 6 meter och samtidigt göras ”trappande”, så att det forsande vattnet kan flyta fram lugnare än idag. Utöver den synliga delen byggs två bypass-ledningar under jord så att den ovanpåliggande synliga delen inte får alltför stora vattenflöden genom stadsbebyggelsen.

 

Historiskt har det inträffat översvämningar i Forsåker vid flera tillfällen. Det har visat sig kunna bli riktigt stora vattenmängder med stor fart. I en tät stadsmiljö vore det givetvis förödande.

 

– Ett syfte med de här åtgärderna är att reglera vattnets hastighet, få en säkrare å och därmed förhindra framtida skador, förklarar Johan Lejonthun.

 

Med nuvarande vattenintag till kraftverket är fallhöjden 14 meter. Det finns planer på att återskapa ett vattenintag längre upp i Kvarnbyfallet som skulle ge en fallhöjd på 38 meter. Då skulle kraftverket kunna försörja de 3000 hushållen i Forsåker med närproducerad förnyelsebar el.

 

– Det förutsätter en rejäl renovering av kraftverksbyggnaden, som delvis är i ett mycket dåligt skick. Turbinen är för övrigt bortplockad och måste alltså ersättas med en ny, säger Johan Lejonthun, som ser det som en oerhört spännande möjlighet, att mitt i en ny stadsdel, dessutom med höga miljö- och hållbarhetsmål, ha ett vattenkraftverk som gör att delar av området blir självförsörjande på hushållsel.

 

Parallellt med ombyggnaden av Mölndalsån kan det övriga byggarbetet dra igång så smått. Dels renovering av de industribyggnader som ska bevaras, dels byggnation av infrastruktur med gator, VA och övrigt ledningsnät. Senhösten 2019 kan då förhoppningsvis de första husen börja byggas. Nya bostadskvarter med modern design och utformning.

 

– Det som kommer att göra Forsåker så speciellt är naturligtvis den unika kontrasten mellan gammalt och nytt, betonar Johan Lejonthun.

 

Några av områdets kulturhistoriskt mest värdefulla industribyggnader ska alltså rustas upp och bevaras.  Själva centrumdelen, med handel, kultur, restauranger och caféer, kommer att byggas just kring de fina gamla fabriksmiljöerna, där Mölndalsån flyter fram.

 

– Det kommer att ge Fors­åker en helt oöverträffad prägel, säger Johan Lejonthun, som arbetat med Forsåker sedan sommaren 2016 och beskriver det som ett fantastiskt roligt, spännande och inte minst lärorikt projekt att jobba med.

 

Exakt hur Forsåker kommer att gestalta sig återstår dock att se, påpekar han. En större detaljplan, som rymmer cirka 80 procent av helheten, har varit ute på samråd. Om allt går som planerat kan den komma att antas av kommunfullmäktige hösten 2018.

 

En sak är säker, Forsåker kommer att synas, uppmärksammas och uppskattas. Inte bara av förbipasserande tågresenärer och från bilar på E6. Den kontrastrika stadsmiljön, kompletterad med mycket grönska, parker och ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät, kommer att skapa en framtida attraktionskraft som lockar besökare långt utanför Mölndals gränser.

 

Text: Per-Åke Hultberg

Illustration och strukturplan: Nyréns Arkitektkontor

– Jag ser det som en oerhört spännande möjlighet, att mitt i en ny stadsdel, dessutom med höga miljö- och hållbarhetsmål, ha ett vattenkraftverk som gör att delar av området blir självförsörjande på hushållsel, säger projektledaren Johan Lejonthun.

FAKTA OM FORSÅKER

 

Projektet är en del i utveckling­en av en tät och sammanhållen stadskärna som består av Mölndals innerstad, Forsåker och Kvarnbyn. Stadsdelen kommer att bestå av närmare 3 000 bostäder, antalet boende beräknas bli ca 6 000. Av bostäderna planeras ca en tredjedel bli hyresrätter. Det planeras också för ca 100 000 kvm bruttoarea för kontor, handel, service och kultur. Beräknad byggstart  2018/2019.

FAKTA

 

Ett konsortium bestående av sju bolag kommer att tillsammans skapa den nya stadsdelen; Aspelin Ramm, ByggVesta, MölnDala, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam. MölnDala, som ägs av Mölndals stad, driver utvecklingen och har del i konsortiet med cirka 20 procent.